Síguenos


Emprego

En Cruz Vermella achegamos ao mercado laboral ás persoas que o teñen máis difícil, mellorando a súa empregabilidade a través do reforzo de competencias profesionais protenciando as súas posibilidades de acceder a un posto de traballo e promovendo a igualdade de oportunidades e de trato no emprego.

empleo
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Oportunidades no mercado laboral

Acompañamos ás persoas na procura de emprego e facémolo de maneira personalizada para axudarlles a definir as súas fortalezas, reforzar as súas competencias e mellorar a súa empregabilidade. Ofrecémoslles orientación laboral, formación e cualificación profesional así como intermediación coas empresas.

Variedade de proxectos

Apoiamos ás persoas que están máis afastadas do mercado de traballo independentemente da súa idade, sexo ou orixe. Traballamos cos que se atopan con máis dificultades no acceso a un emprego: persoas maiores de 45 anos, desempregados de longa duración, persoas inmigrantes, mulleres en situación de dificultade social, mozos con escasa cualificación…

Múltiples recursos

Contamos con Espazos de Procura Activa de Emprego (EBAE) nos que se ofrece información sobre como buscar emprego, seleccionar ofertas ou preparar o currículo. Estes espazos son tamén un lugar de encontro para o intercambio de experiencias e información con outras persoas. Ademais, no servizo multicanle de información e orientación laboral CRE-e ofrécese atención personalizada online.

Alianzas con empresas

Establecemos alianzas de diverso tipo co tecido empresarial e promovemos a responsabilidade social corporativa. A implicación de empresas colaboradas é clave e permite que as persoas coas que traballamos poidan realizar visitas de orientación, facer prácticas formativas non laborais ou ben obter un contrato.

Apoio da Unión Europea

Cruz Vermella pon en marcha acciones específicas de emprego coas persoas máis vulnerables a través da súa participación nos programas operativos (POISES e POEJ) cofinanciados polos fondos de cohesión do Fondo Social Europeo e o Ministerio de Traballo e Economía Social.

Sensibilización

No noso traballo coa contorna desenvolvemos campañas de sensibilización con distintos enfoques para promover a igualdade de oportunidades e trato no emprego.