Síguenos


AXUDAS PÚBLICAS

Xunta de Galicia 2021

SI431A Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. Resolución do 18 de maio de 2021 (DOG nº 102 do 2 de xuño de 2021).

 

 

Concedida unha subvención, por importe de 28.780,57 € para gastos directos do persoal que desenvolve o proxecto en Lugo e Ordes a través de asesoramento social continuado, apoio directo, acompañamento, atención, información e atención psicolóxica, orientación formativa e laboral e traballo de rúa. Esta convocatoria está financiada con fondos REACT-UE no marco do Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9, Prioridade 9.3., Obxectivo específico 9.3.1.

Xunta de Galicia 2020

BS631A Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2020, 2021 e 2022. Orde do 4 de maio de 2020 (DOG nº 90 do 11 de maio de 2020).


Concedida subvención para os proxectos:

4.1.b.2 ACTIVATE – 83.000,00€

4.1.b.2 EMPEZAR DE CERO – 83.000,00€

4.1.b.2 BENESTAR PERSOAL E ACTIVACIÓN SOCIAL – 69.762,77€

4.1.a CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA – 49.995,00€

4.1.b.3 FOMENTAR A INCLUSIÓN SOCIAL E PERMANENCIA NO MERCADO DE TRABALLO DE INMIGRANTES – 83.000,00€


As contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.b.2º e 4.1.b.3º están subvencionadas nun 80% polo FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, con encaixe no Obxectivo Temático 9, Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación Prioridade de Investimento 9.1, “A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de encontrar un emprego” Obxectivo Específico 9.1.1 “Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción”.


SI431A Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. Resolución do 22 de novembro de 2019 (DOG nº 2 do 3 de xaneiro de 2020).


Concedida unha subvención, por importe de 30.909,20€ para gastos directos do persoal que desenvolve o proxecto a través de actuacións de asesoramento social, apoio directo, atención e información continuada, así como orientación formativa e laboral. Esta convocatoria está financiada ao 80% con fondos FSE do Programa operativo de Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9, Prioridade 9.3., Obxectivo específico 9.3.1.

Xunta de Galicia 2020

BS631A Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2020, 2021 e 2022. Orde do 4 de maio de 2020 (DOG nº 90 do 11 de maio de 2020).


Concedida subvención para os proxectos:

4.1.b.2 ACTIVATE – 83.000,00€

4.1.b.2 EMPEZAR DE CERO – 83.000,00€

4.1.b.2 BENESTAR PERSOAL E ACTIVACIÓN SOCIAL – 69.762,77€

4.1.a CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA – 49.995,00€

4.1.b.3 FOMENTAR A INCLUSIÓN SOCIAL E PERMANENCIA NO MERCADO DE TRABALLO DE INMIGRANTES – 83.000,00€


As contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.b.2º e 4.1.b.3º están subvencionadas nun 80% polo FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, con encaixe no Obxectivo Temático 9, Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación Prioridade de Investimento 9.1, “A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de encontrar un emprego” Obxectivo Específico 9.1.1 “Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción”.


SI431A Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. Resolución do 22 de novembro de 2019 (DOG nº 2 do 3 de xaneiro de 2020).


Concedida unha subvención, por importe de 30.909,20€ para gastos directos do persoal que desenvolve o proxecto a través de actuacións de asesoramento social, apoio directo, atención e información continuada, así como orientación formativa e laboral. Esta convocatoria está financiada ao 80% con fondos FSE do Programa operativo de Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9, Prioridade 9.3., Obxectivo específico 9.3.1.

Xunta de Galicia 2019

TR352C Subvencións destinadas a contratación de persoas mozas rexistradas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, a través do programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro. Orde do 9 de maio de 2019 (DOG nº 98 do 24 de maio de 2019).


Outorgada unha subvención, polo importe de 36.518,51€ equivalente aos custos salariais dos/as traballadores/ as contratados, máis a cotización empresarial á Seguridade Social derivada do devandito salario, resultante da contratación de mozos desempregados rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “Reforzo de actividades de Cruz Vermella Mocidade 2019″. Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixo prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2.


SI431A Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. Resolución do 17 de decembro de 2018 (DOG nº 7 do 10 de xaneiro de 2019).


Concedida unha subvención, por importe de 47.032,58€ para gastos directos do persoal que desenvolve o proxecto a través de actuacións de asesoramento social, apoio directo, atención e información continuada, así como orientación formativa e laboral. Esta convocatoria está financiada ao 80% con fondos FSE do Programa operativo de Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9, Prioridade 9.3., Obxectivo específico 9.3.1.


Xunta de Galicia 2018

TR352C Subvenciones destinadas a contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través del programa de cooperación con las entidades sin ánimo de lucro. Orden del 2 de mayo de 2018 (DOG nº 92 del 15 de mayo de 2018).

 

Otorgada una subvención, por el importe de 44.475,2 € equivalente a los costes salariales de los/las trabajadores/as contratados, más la cotización empresarial a la Seguridad Social derivada de dicho salario, resultante de la contratación de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la realización del servicio “Refuerzo de actividades de Cruz Roja Juventud 2018″. Esta ayuda está cofinanciada en un 91,89% por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, Eje prioritario 5, Prioridad de inversión 8.2, Objetivo específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2.

 

SI431A Subvenciones para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral en la Comunidad Autónoma de Galicia. Resolución del 19 de diciembre de 2017 (DOG nº 10 del 15 de enero de 2018).

 

Concedida una subvención, por importe de 19.741,05 € para gastos directos del personal que desarrolla el proyecto a través de actuaciones de asesoramiento social, apoyo directo, atención e información continuada, así como orientación formativa y laboral. Esta convocatoria está financiada al 80% con fondos FSE del Programa operativo de Galicia 2014-2020, Objetivo temático 9, Prioridad 9.3., Objetivo específico 9.3.1.

Xunta de Galicia 2017

SI431A  Subvenciones para el desarrollo de proyectos de atención integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral en la comunidad autónoma de Galicia (DOG nº 9 del 13/01/2017).

 

Concedida una subvención, por el importe de 18.540,90€ para gastos directos del personal que desarrolla el proyecto a través de actuaciones de atención psicológica, asesoramiento social, apoyo directo, atención e información continuada, así como orientación formativa y laboral. Esta ayuda está financiada al 80% por el Fondo Social Europeo del programa operativo 2014-2020 y por la Secretaría Xeral da Igualdade.

Xunta de Galicia 2016

TR352C Subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados por las entidades sin ánimo de lucro. Programa operativo de empleo juvenil. Orden del 29 de diciembre de 2015 (DOG nº 248 del 30/12/2015).

 

Otorgada una subvención, por el importe de 8.454,11€ equivalente a los costes salariales de la trabajadora contratada, mas la cotización empresarial a la Seguridad Social derivada de dicho salario, resultante de la contratación de una joven desempleada inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la realización del servicio “Atención, dinamización y promoción de actividades dirigidas a la infancia-juventud”. Esta ayuda está cofinanciada en un 91,89% por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, Eje prioritario 5, Prioridad de inversión 8.2, Objetivo específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2.

 

SI431A Subvenciones para el desarrollo de proyectos de atención integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral en la comunidad autónoma de Galicia (DOG nº 248 do 30/12/2015).

 

Concedida una subvención, por el importe de 18.540,90€ para gastos directos del personal que desarrolla el proyecto a través de actuacions de atención psicológica, asesoramiento social, apoyo directo, atención e información continuada, así como orientación formativa y laboral. Esta ayuda está financiada al 80% por el Fondo Social Europeo del programa operativo 2014-2020 e por la Secretaría Xeral da Igualdade.

Xunta de Galicia 2020

BS631A Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2020, 2021 e 2022. Orde do 4 de maio de 2020 (DOG nº 90 do 11 de maio de 2020).


Concedida subvención para os proxectos:

4.1.b.2 ACTIVATE – 83.000,00€

4.1.b.2 EMPEZAR DE CERO – 83.000,00€

4.1.b.2 BENESTAR PERSOAL E ACTIVACIÓN SOCIAL – 69.762,77€

4.1.a CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA – 49.995,00€

4.1.b.3 FOMENTAR A INCLUSIÓN SOCIAL E PERMANENCIA NO MERCADO DE TRABALLO DE INMIGRANTES – 83.000,00€


As contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.b.2º e 4.1.b.3º están subvencionadas nun 80% polo FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, con encaixe no Obxectivo Temático 9, Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación Prioridade de Investimento 9.1, “A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de encontrar un emprego” Obxectivo Específico 9.1.1 “Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción”.


SI431A Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. Resolución do 22 de novembro de 2019 (DOG nº 2 do 3 de xaneiro de 2020).


Concedida unha subvención, por importe de 30.909,20€ para gastos directos do persoal que desenvolve o proxecto a través de actuacións de asesoramento social, apoio directo, atención e información continuada, así como orientación formativa e laboral. Esta convocatoria está financiada ao 80% con fondos FSE do Programa operativo de Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9, Prioridade 9.3., Obxectivo específico 9.3.1.

Xunta de Galicia 2020

BS631A Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2020, 2021 e 2022. Orde do 4 de maio de 2020 (DOG nº 90 do 11 de maio de 2020).


Concedida subvención para os proxectos:

4.1.b.2 ACTIVATE – 83.000,00€

4.1.b.2 EMPEZAR DE CERO – 83.000,00€

4.1.b.2 BENESTAR PERSOAL E ACTIVACIÓN SOCIAL – 69.762,77€

4.1.a CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA – 49.995,00€

4.1.b.3 FOMENTAR A INCLUSIÓN SOCIAL E PERMANENCIA NO MERCADO DE TRABALLO DE INMIGRANTES – 83.000,00€


As contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.b.2º e 4.1.b.3º están subvencionadas nun 80% polo FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, con encaixe no Obxectivo Temático 9, Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación Prioridade de Investimento 9.1, “A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de encontrar un emprego” Obxectivo Específico 9.1.1 “Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción”.


SI431A Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. Resolución do 22 de novembro de 2019 (DOG nº 2 do 3 de xaneiro de 2020).


Concedida unha subvención, por importe de 30.909,20€ para gastos directos do persoal que desenvolve o proxecto a través de actuacións de asesoramento social, apoio directo, atención e información continuada, así como orientación formativa e laboral. Esta convocatoria está financiada ao 80% con fondos FSE do Programa operativo de Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9, Prioridade 9.3., Obxectivo específico 9.3.1.

Xunta de Galicia 2020

BS631A Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2020, 2021 e 2022. Orde do 4 de maio de 2020 (DOG nº 90 do 11 de maio de 2020).


Concedida subvención para os proxectos:

4.1.b.2 ACTIVATE – 83.000,00€

4.1.b.2 EMPEZAR DE CERO – 83.000,00€

4.1.b.2 BENESTAR PERSOAL E ACTIVACIÓN SOCIAL – 69.762,77€

4.1.a CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA – 49.995,00€

4.1.b.3 FOMENTAR A INCLUSIÓN SOCIAL E PERMANENCIA NO MERCADO DE TRABALLO DE INMIGRANTES – 83.000,00€


As contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.b.2º e 4.1.b.3º están subvencionadas nun 80% polo FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, con encaixe no Obxectivo Temático 9, Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación Prioridade de Investimento 9.1, “A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de encontrar un emprego” Obxectivo Específico 9.1.1 “Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción”.


SI431A Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. Resolución do 22 de novembro de 2019 (DOG nº 2 do 3 de xaneiro de 2020).


Concedida unha subvención, por importe de 30.909,20€ para gastos directos do persoal que desenvolve o proxecto a través de actuacións de asesoramento social, apoio directo, atención e información continuada, así como orientación formativa e laboral. Esta convocatoria está financiada ao 80% con fondos FSE do Programa operativo de Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9, Prioridade 9.3., Obxectivo específico 9.3.1.

Xunta de Galicia 2019

TR352C Subvencións destinadas a contratación de persoas mozas rexistradas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, a través do programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro. Orde do 9 de maio de 2019 (DOG nº 98 do 24 de maio de 2019).


Outorgada unha subvención, polo importe de 36.518,51€ equivalente aos custos salariais dos/as traballadores/ as contratados, máis a cotización empresarial á Seguridade Social derivada do devandito salario, resultante da contratación de mozos desempregados rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “Reforzo de actividades de Cruz Vermella Mocidade 2019″. Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixo prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2.


SI431A Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. Resolución do 17 de decembro de 2018 (DOG nº 7 do 10 de xaneiro de 2019).


Concedida unha subvención, por importe de 47.032,58€ para gastos directos do persoal que desenvolve o proxecto a través de actuacións de asesoramento social, apoio directo, atención e información continuada, así como orientación formativa e laboral. Esta convocatoria está financiada ao 80% con fondos FSE do Programa operativo de Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9, Prioridade 9.3., Obxectivo específico 9.3.1.


Xunta de Galicia 2018

TR352C Subvenciones destinadas a contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través del programa de cooperación con las entidades sin ánimo de lucro. Orden del 2 de mayo de 2018 (DOG nº 92 del 15 de mayo de 2018).

 

Otorgada una subvención, por el importe de 44.475,2 € equivalente a los costes salariales de los/las trabajadores/as contratados, más la cotización empresarial a la Seguridad Social derivada de dicho salario, resultante de la contratación de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la realización del servicio “Refuerzo de actividades de Cruz Roja Juventud 2018″. Esta ayuda está cofinanciada en un 91,89% por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, Eje prioritario 5, Prioridad de inversión 8.2, Objetivo específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2.

 

SI431A Subvenciones para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral en la Comunidad Autónoma de Galicia. Resolución del 19 de diciembre de 2017 (DOG nº 10 del 15 de enero de 2018).

 

Concedida una subvención, por importe de 19.741,05 € para gastos directos del personal que desarrolla el proyecto a través de actuaciones de asesoramiento social, apoyo directo, atención e información continuada, así como orientación formativa y laboral. Esta convocatoria está financiada al 80% con fondos FSE del Programa operativo de Galicia 2014-2020, Objetivo temático 9, Prioridad 9.3., Objetivo específico 9.3.1.

Xunta de Galicia 2017

SI431A  Subvenciones para el desarrollo de proyectos de atención integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral en la comunidad autónoma de Galicia (DOG nº 9 del 13/01/2017).

 

Concedida una subvención, por el importe de 18.540,90€ para gastos directos del personal que desarrolla el proyecto a través de actuaciones de atención psicológica, asesoramiento social, apoyo directo, atención e información continuada, así como orientación formativa y laboral. Esta ayuda está financiada al 80% por el Fondo Social Europeo del programa operativo 2014-2020 y por la Secretaría Xeral da Igualdade.

Xunta de Galicia 2016

TR352C Subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados por las entidades sin ánimo de lucro. Programa operativo de empleo juvenil. Orden del 29 de diciembre de 2015 (DOG nº 248 del 30/12/2015).

 

Otorgada una subvención, por el importe de 8.454,11€ equivalente a los costes salariales de la trabajadora contratada, mas la cotización empresarial a la Seguridad Social derivada de dicho salario, resultante de la contratación de una joven desempleada inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la realización del servicio “Atención, dinamización y promoción de actividades dirigidas a la infancia-juventud”. Esta ayuda está cofinanciada en un 91,89% por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, Eje prioritario 5, Prioridad de inversión 8.2, Objetivo específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2.

 

SI431A Subvenciones para el desarrollo de proyectos de atención integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral en la comunidad autónoma de Galicia (DOG nº 248 do 30/12/2015).

 

Concedida una subvención, por el importe de 18.540,90€ para gastos directos del personal que desarrolla el proyecto a través de actuacions de atención psicológica, asesoramiento social, apoyo directo, atención e información continuada, así como orientación formativa y laboral. Esta ayuda está financiada al 80% por el Fondo Social Europeo del programa operativo 2014-2020 e por la Secretaría Xeral da Igualdade.